Obchodné podmienky

 I.

základné USTANOVENIA

Pálená Tieto Standart verzia (ďalej len "obchodné podmienky") SÚ vydané podľa § 1751 a titul. Bill C. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník")

 

Viride mundi 168 s.r.o.

IČO: 05616115

DIC: CZ05616115

sa sídlem: Kaprova 42, Praha 1.11000

Kontakt:

email: info@jadranshop.cz

tel: +420 608816883

www.jadranshop.cz

(Ďalej len "predávajúci")

 

Pálená Tieto Obchodné podmienky upravujú pravidlá medzi na Povinnosti predávajúceho je fyzická osoba, ktorá s uzatvára kúpnu zmluvu vo svojej podnikateľskú činnosť spotrebiteľ, kryt rámci svojej činnosti podnikateľská (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom webového Rozhranie umiestneného na webových stránkach stranke dostupné www.jadranshop.sk (Dale "internetový obchod").
USTANOVENIA obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylne dojednania kúpna zmluva Maji výhodu nad ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
Pálená Tieto Obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II.

Informácie o tovare cenach

Informácie o tovare, Vrátane Uvedenie ceny jednotlivých tovarov jeho hlavných Vlastníctvo SÚ uvedený v jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru SÚ uvedený vrtane Dane s Nedávno pridanej hodnoty, Všetkých súvisiacich poplatkov a vydavatelia vrátenie tovaru, ak tento tovar je všetko podstaty Nemôžem Byť vrátil poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti za sezónu, na ktorú SÚ zobrazované v internetov obchode. Toto USTANOVENIA nevylučuje dohodnutie kúpnej zmluvy na jednotlivé dohodnutých podmienok.
Všetok prezentácia tovaru umiestni v katalógu internetového obchodu a informatívneho charakteru predávajúci Nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru s.
V internetovom obchode sú zverejnené Kontakt pre viac informácií o nákladoch spojených s Balené a pridanej tovaru. Kontakt pre viac informácií o nákladoch spojených s Balené a dodal tovar predstavený v internetovom obchode Plati konzumované v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Územie Slovenská republika a Slovenská republiky.
ZĽAVY patrí do obstarávacej ceny tovaru nemožno Navzájom kombinovať, non-zisk, či predávajúci s kupujúcim Inak.

 

III.

Objednávka a sklenitvi kúpnej zmluvy

Náklady sa objavili kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov v diaľky Súvislosti s uzavretá kúpnej zmluvy (náklady na pripojenie k internetu k dispozícii, náklady Hovory do telefónu), Hrade kupujúci sám. Pálená Tieto Náklady byť Nelis zo základných sadzby.
Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, vykonal-you Predchádzajúci registračné internetov obchode,
vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
Pri kladené objednávky sú kupujúci vyberie tovar jazyku kusov tovaru, spôsob Platby na doručenie.
Pred odoslania objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a myslím, že údaje, Ktoré k nákupu Objednať podaná. Objednávku Odessa kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlacitko objednat.Údaje predstavený v objednávke SÚ predávajúci považované za zmierovacie konanie. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie Všetkých povinné údajov v objednávkovom tvoria kupujúceho potvrdenie o tom, ktoré sú už zoznamy s týmito OBCHODNÉ podmienkami.
Okamžite po udržať Objednávka bludným predávajúci kupujúcemu potvrdenie objednávky udržať emailovú adresu, ktorú kupujúci poplatok pri objednaní nastaviť sám. Toto potvrdenie je Automatické a nepovažuje za sklenitvi zmluvy. Prílohou confirmation SÚ Aktuálny Obchodné podmienky predávajúceho. Vrátane zmluva je uzavretá AZ grip objednávky predávajúci. Oznámenie o uchopenie Objednávka je doručenie na emailovú adresu kupujúceho. / Okamžite po udržať Objednávka bludným predávajúci kupujúcemu potvrdenie objednávky udržať emailovú adresu, ktorú kupujúci poplatok pri objednaní nastaviť sám. Toto potvrdenie o povauje pre sklenitvi zmluvy. Prílohou confirmation SÚ Aktuálny Obchodné podmienky predávajúceho. Vrátane zmluva je uzavretá potvrdenie objednávky predávajúci na emailovú adresu kupujúceho.
V prípade už niektorý sa požiadaviek uvedených v objednávke Nemôžem predávajúci splniť, túlavých kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú Ponuková. Zmenená nabidka na povauje pre Novy navrh zmluvy kúpnej a kúpna zmluva v takom prípade Uzavretá potvrdenie kupujúceho zovretia teto nabidky predávajúcemu na jeho emailovú adresu zavedeného v týchto obchodných podmienkach.
Všetky objednávky sprejetje predávajúci SÚ Závažná. Kupujúci Moze zrušiť objednávku, kým Nie je kupujúcemu doručenie OZNAM zovretia objednávky predávajúci. Kupujúci Moze zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle neba email predávajúceho uvedený objem týchto obchodných podmienkach.
V prípade, už tam bude zjavná Technické chyba na strane predávajúceho poplatku pri Uvedenie Ceny tovaru v internetovom obchode, obloha v priebehu objednávania, Nie je predávajúci povinný pridaný kupujúcemu tovar za túto úplne zjavná chybnú cenou Ani v prípade už kupujúcemu bolo Zasláno Automatické potvrdenie o udržať OBJEDNÁVKY PODĽA týchto obchodných podmienok. prodávající informuje kupujúceho o Chyba bez zbytočného odkladu túlavých kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú Ponuková. Zmenená nabidka na povauje pre Novy navrh zmluvy kúpnej a kúpna zmluva v takom prípade Uzavretá Potvrdenie o uchopenie kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

IV.

Zákaznícky Účet

Registrácia poklad kupujúceho vykonaná v internetovom obchode môžete kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu Moze kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci Moze objednávať tovar aj bez registrácie.
Poplatok pri registrácii do zákazníckeho účtu A pri objednávaní tovaru znamená kupujúci povinný uvádzať Správne a pravdivo VŠETKY údaje. Uday bol predstavený v Užívateľské účte je kupujúci pri akejkoľvek poplatok ich me povinný realizovať. Údaje uvedené kupujúcim v Zákazníckej účte A pri objednávaní tovaru SÚ predávajúci považované za zmierovacie konanie.
Bazén zákazníckemu účtu je Zabezpečenie užívateľským menom a Heslova. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadom INFORMÁCIÍ potrebných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť patriť zneužitie zákazníckeho účtu tretích zvlášť.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretí človek.
Predávajúci Moze Užívateľský Účet rúca, a najmä v tom, že patrí, KEĎ kupujúci svoj Užívateľský Účet diely nevyužíva, C v prípade, keď kupujúci rozbiť všetky Povinnosti kúpnej zmluvy sa neist obchodných podmienok.
Kupujúci čítal poznámku, že Užívateľský Účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, korením. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích os.

 

V.

Platobné podmienky a pridané do tovaru

Cena tovaru verného Náklady spojený s pridanou Muj nákup podľa zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúce spôsoby:
bezhotovostne preklad na bankový ucet predávajúceho
Dobierkou V hotovosti pri předávní tovaru,
Vo svojich osobných hotovosti v odbere v prevádzkáreň
v hotovosti nebo platobnou kartou vo svojom osobnom odbere výdajni zásilek.Společně s nákupom cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu Náklady pripojený k Balen a dodal tovar vie dohodnutej vyiu. Ak nie Dale predstavil výslovne Inak, Rozum Dale kúpnou cenou a Náklady spojený s tovar dodáva.
V prípade platby hotovosti do kúpnej ceny pri akvizícii splatná tovaru.
V prípade bezhotovostnej Platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnenie okamih pripísania odpich èiastky na bankový ucet predávajúceho.
Predávajúci nepožaduje od kupujúceho pred žiadnu zálohu chi inú obdobnú platba. Úhrada výkupné ceny ped odoslanie tovaru Nie je zálohou.
Podlaha Act Register tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenka. Ares je povinný zaevidovať prijatú tržbu do Správcu Dane on-line, v prípade technického výpadku obrátiť najneskôr do 48 hodiny
Tovar je kupujúcemu znie:
osloviť určenú kupujúcim objednávke
prostredníctvom výdajne zásielok riešiť výdajne, ktorú kupujúci určil,
v súkromnom odber Prevádzkareň prodávajícího.Volba spôsobu pridáva do vykonáva Pocas objednávania tovaru.
Náklady pridanej tovaru v závislosti na spôsobe odoslania prevzatia tovaru SÚ uvedený v objednávke kupujúceho a potvrdení objednávky predávajúci. V nej patrí, je to spôsob DOPRAVY nedohodol na základ osobitného požiadaviek kupujúceho, stanoví kupujúci riziko a lojálni dodatočné Náklady pripojený k tymto spôsobom DOPRAVY.
Je-you predávajúci odporná kúpnej zmluvy povinný pridanej tovar do mesta Určenie kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pre pripojená. V patrí, že je p dôvod kupujúceho Nutné tovar doručovať Opakované kryt iným spôsobom, neživý bol zavedený v objednávke je kupujúci povinný uhradiť Náklady fúzovania s opakovaným doručovaním tovaru, resp. Náklady spojený s iným spôsobom doručenia.
Na obstaranie tovaru prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť banky tovaru a ke akýchkoľvek Zavada toto bezodkladne oznámiť zmeny. V prípade zistenia porušenia pobrežia svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielka z prepravcu prevziať.
Predávajúci výstava kupujúcemu daňový správa - faktúra. Daňový správa je odoslanie na emailovú adresu kupujúceho správe chi je pripojená k dodávanému tovaru.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej výkupné ceny za tovar, Vrátane nákladov Nákladná dodal najskôr Však predpokladať tovaru. Zodpovednosť za náhodnú Kazue, poškodenie chi Strata tovaru prechádza kupujúceho Okamih záväzok tovar pokrytie Okamih, KEDY Mel kupujúci nepovinná tovar prevziať, ale v rozpore kúpnou zmluvou takého neurobil.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktory vriacej kúpnu zmluvu svojou veľmi podnikateľskú činnosť spotrebiteľ, ma pravo zmluvy odstúpiť od nákupu.
Lehota odstúpenie decembra zmluvy činí 14 DNU
pokračoval prevziať tovar,
pokračoval prevziať Posledný Dodávky tovaru, je objektovo zmluvy niekoľko druh tovaru neba pridaný päť slávu
pokračoval prevziať Prvý Dodávky tovaru, je objektovo zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
Kupujúci Nemôže šekom okrem nákupu odstúpiť.

Poskytovanie Služieb, ak boli splnené s jeho výslovným súhlasom Predchádzajúci ped uplynutím lehoty decembra odstúpenie od zmluvy a predávajúci ped uzavretá zmluvy oznámi kupujúcemu, už Taký prípad nemajú nárok na odstúpenie od zmluvy,
o dodávke tovaru oblohe služieb, ich cena závisí na výchylkách finančného trhu Indepen na Woolley predávajúceho a ktorým môže dôjsť počas lehoty decembra odstúpenie zo zmluvy,
pridanej alkoholické nápoje, ježka môžu Byť dodaný AZ uplynutí Trice DNU ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na Woolley predávajúceho,
o dodávke tovaru, Ktoré Bolo PODĽA želanie podanie kupujúceho sky decembra jeho osobe,
dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej ukazuje Ako a tovaru, Ktoré sa pridá po tom zmysle, nenávratne iným tovar,
dodávke tovaru v uzavretá pobreží, Ktoré kupujúci pobrežie vyňal a hygienických dôvodov jesť Nie je návratu možné,
dodávke Vukov neba líca nahrávky neba počítačového programu, ak ich zrútil Pôvodný pobrežia,
dodávke noviny, časopis časopisy obloha,
Pridaný digital obsahu, ak Nebol pridaný do hmotnom nosič a pridá sa Predchádzajúci výslovným súhlasom kupujúceho ped uplynutím lehoty decembra odstúpenie zo zmluvy a predávajúci ped uzavretá zmluvy oznámi kupujúcemu, už Taký prípad nemajú nárok na odstúpenie od zmluvy,
V ďalších prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.
Pre dodržanie lehoty decembra odstúpenie od zmluvy musi kupujúci Odoslať Prehlásenie o odstúpení vie lehota odstúpenie decembrové zmluvy.
Pre odstúpenie kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúci. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bludných kupujúci emailovú adresu, na pokrytie nákladov na doručovaciu predávajúceho uvedenú v neist obchodných podmienkach. Predávajúci na potvrdenie kupujúcemu bezodkladne grip forma.
Kupujúci, which odstúpil od zmluvy je povinný vrátiť predávajúcemu tovar 14 na minimum z odstúpenia zmluvy predávajúcemu. Kupujúci položí Náklady pripojený na vrátenie tovaru predávajúcemu, ale aj v tomto prípade, keď tovar Nemôžem Byt sa vrátil v decembri svoju povahu poštou.
Odstúpi-you kupujúci zo zmluvy, krk predávajúci bezodkladne, najneskôr každý až do 14 DNU o odstúpení od zmluvy, vetky Peňažné prostriedky Poplatky Nákladné dodal, Ktoré z neho HAS, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci dverami kupujúcemu sprejetje peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s týmito kupujúci súhlasí so pokiaľ ho Tim nevzniknú Dalí Náklady.
Ak kupujúci voliť iný, neživé Najlacnejší spôsob pridanie, ktoré predávajúci ponúka, dvere predávajúci kupujúcemu Náklady pridanej tovar vie vyí zodpovedajúce najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu novinka tovaru.
Odstúpi-you kupujúci kúpnej zmluvy, Nie je predávajúci povinný vrátiť pred Peňažné prostriedky kupujúcemu Drive, neživého ho kupujúci tovar pred neba Del Ponteovej, už tovar predávajúcemu odoslal.
Muj Musi vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodená, neopotrebené a neznečistené je-možné Pôvodný pobreží. Nároky na náhradu škody objavil na tovar je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti sluchu kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť kúpnej zmluvy s dôvodu vypredané Asobi, nedostupnosti tovaru, alebo Ke Výrobca, dovozca alebo Dodávateľ tovaru prerušil výrobu oblohe príjazdovej tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mail adresy predstavený v objednávke dverí vie lehota 14 DNU o Oznámenie o odstúpení nákupe zmluvy vetky Peňažné prostriedky Poplatky Nákladné dodal, Ktoré z neho na základe zmluvy HAS, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII.

Diskusia s chybného plnenia

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu už tovar v prevzatia nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, už v čase, KEDY kupujúci tovar prevzal:
Má tovar vlastnosti, ktorého Vy dohodli krajiny a Chýba-you dojednania Ma také vlastnosti, Ktoré Výrobca predávajúci sky opísal sky Ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru na Foundation inzerátu Jimi vykonávania,
Muj chodiť na Ucel, which decembra jeho pouziti predávajúci uvádza neba budú tí, ktorí tovar tohto DRUHU zvyčajne Používate,
tovar zodpovedá kvalita pripojenia clear clear dohodnutý predajcu vzorky, a bola pevnosť krytu vykoná určený odporná dohodnutého vzorky predlohy kryt,
je tovar zodpovedajúcim Množstvo, Mira jasné a hmotnosti
tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Proj-you vada v priebehu šiesty mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, MA za to, už tovar bol chybný Uz v prevzatia. Kupujúci oprávnený uplatniť diskusiu s vady, ktorého Vyskytná spotrebného tovaru v období dvadsať štyroch mesiacov záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na tovar predávaného za nižšiu cenu Vadu pre ktorú bola nižšia cenové dohody, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užil v použitého tovaru na Vadu zodpovedajúce Mirela používanie neba opotrebenie, ktoré tovar mal v prevzatí kupujúcim, neba vyplýva ak do povahy tovaru.
V prípade výskytu vady Moze kupujúci predávajúcemu predložiť reklamácie požadovať: Vymena pre nový tovar, šaty tovar, primeranú kúpnej zľavy s cenami od odstúpiť zmluvy. Kupujúci Má právo odstúpiť od zmluvy, ak Má tovaru podstatnú Vadu, ak Nemôžem sú už v práci, aby si decembra opakovaný výskyt vady neba VAD úloh, ktoré veterinári počtu chýb tovaru. Predávajúci je povinný prijať sťažnosť na ktorékoľvek prevádzkareň reťazec uchopil Mone sťažnosť, a ich pridružené plížiť Mist podnikania krytu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, KEDY kupujúci právo uplatnil, čo je Obsah sťažnosti a Aký spôsob vybavenia sťažnosť kupujúci požaduje, Ako a potvrdenie o o danom spôsobe vybavenia reklamácie, vrtane potvrdenia o vykonaní opravy po dobu jej Trvanie, lojálni písomná odôvodnenie zamietnutie reklamácie. Predávajúci neba Jim poverený pracovník rozhodne sťažnosť IHNEĎ vie zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Teto robiť lehoty sa nezapočítava prípady éry odporná DRUHU výrobku chi služby nevyhnutné pre odborné posúdenie vady. Reklamácia vrtane Odstráňte vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr 30 DNU óda na uplatnenie reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim non-príjem na dlhšia lehota. Marne uplynutí lehoty Teta povauje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci MA práv vrátane zmluvy odstúpiť. Na rekultiváciu okamih uplatnenie povauje okamih, KEDY príde vôle kupujúceho Pro (uplatnenie diskusiu s chybného plnenia) predávajúcemu. Predávajúci písomná informuje kupujúceho o výsledkom sťažnosti. Diskusia s chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred predpokladať Things vedieť veľa MA Vadu, alebo ak kupujúci Vadu sám o sebe spôsobil. V prípade oprávnenie sťažnosť mA kupujúci diskusiu na náhradu vynaložených nákladov Nákladná účelné vzniknutých v Súvislosti Uplatnenie reklamácie. Toto právo Moze kupujúci na predávajúceho uplatniť vie lehota pre jedného mesiaca od uplynutia záruných Doby. VOĽBA spôsobe reklamácie Má kupujúci. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom rokovaní s chybného plnenia je Ridi § 1914 AZ 1925, § 2099 AZ 2117 a § 2161 AZ 2174 Občianskeho zákonníka a Bill C. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa. VIII. Doručovanie zmluvné krajiny môžu všetku písomnú korešpondenciu Vzájomné doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondencie na emailovú adresu zavedený v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondencie na emailovú adresu uvedenú v jeho Zákazníckej účte oblohu v objednávke.

IX.

Mimosoudní riešenie sporov

K mimosúdnemu vážne spotrebiteľských sporov s nákupom zmluvy je poklepaním Slovenská obchodná inšpekcia, sa plížiť Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, Internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma decembri vážne spory on-line nachádzajúce internetová adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr schopná využiť za poplatok pri vážnych sporov vyžaruje predávajúci a kupujúcim zakúpením zmluvy.
Evropske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, sa plížiť Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz kontakt Mist odporná Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ Č). 524/2013 z 21. mája 2013 o vážnom spotrebiteľských pomalú on-line a on mi nariadenia (ES). 2006/2004 a smernica 2009/22 / ES (nariadenie o vážnom spotrebiteľských pomalé on-line).
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na založenie živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia Veic vie vymedzenom rozsahu šekom druhej dozor nad dodriava Bill C. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa.

 

X.

Závěrečná ustanovení

Akékoľvek dojednania vyžaruje predávajúci a kupujúcim právny poriadkom Slovenskej republiky. Ak Vzťah založený vrátane zmluvou Obsahuje medzinárodný prvok, však zjednávajú krajiny, už Vzťah Ridi hovorí, že Slovenská republika. Tymto Nie sú dotknutý jog spotrebiteľa vyplývajúce s všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania vie zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občského zákona.
Všetky práva k webovým STRANY predávajúceho, najmä autorské práva obsahu, vrtane rozloženie stránky case, filmy, grafika, ochranných číslice v počte, logá a k ďalšieho obsahu prvku dosadá predávajúcemu. Je naplánované kopírovať, upravovať oblohe Inak používať tieto webové stránky neba ich časť bez Súhlas predávajúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za Chyby sa objavili v dôsledku Zásah tretích poťah do internetového obchodu v jeho jedlé dôsledku rozpore s jeho určenia. Kupujúci nesmie poplatok pri využívaní internetového obchodu používať POSTUPY s, ktorí by mohli mať negatívny vplyv na tranzitné jeho a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá s tým Mohol jemu neba tretej osobe umožniť neoprávnene zasahovať chi neoprávnene použiť programy Vybavenie sky ïalie súčasti tvoriace internetový obchod a vychutnať si internetový obchod neba jeho časti chi Vybavenie takým spôsobom Softvér, ktorý by bol v rozpore s jeho Určenie chi Ucel.
Kupujúci tymto prečítať na seba nebezpečenstvo zmeny okolnosti pozná zmysle § 1765 ods. 2 občského zákoníku.
Kúpna zmluva vrtane obchodných podmienok znamená archivovaná predávajúci v elektronickej podobne ako aj Niet prístupná.
Znenie obchodných podmienok môže byť predávajúcim zmenené alebo doplnené. Tymto založená Nie sú dotknutý práva Povinnosti objavil po rokoch ÚČINNOSTI predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.6.2018